حم ج

َت حثْ َوَ زْ ظَر َغ ن ِ ن إ وا . حروف مقطعه، (حرف‌های گسسته) حروفی هستند که در ابتدای برخی از سوره‌های قرآن آمده‌است

2022-11-27
    Ca gov sa حساب المواطن
  1. Increase in wealth zakat
  2. هى Áأشب يني § م حم ج Ä£ ي
  3. صفحه نخست
  4. ـحمـ
  5. زاهي المغيربي، د
  6. ـديد من حمـ