يي د

دانه د اندوسپرم Endosperm ،جنين Embryo اوپوست Hull ځخه تشكيل شوې ده. علي خامنه يي چې له ۱۲ کلونو وروسته نن (جمعه، د مرغومې يه ۲۷مه) تهران کې د جمعې په ورځ په خپله وینا کې له هغو اروپايي هېوادونو وغوښتل چې هغوی هم له ایران سره د اټومي بټۍ په هکله له ایران سره ودرېږي

2023-01-28
    فارغة
  1. رویا ته چې
  2. اللوݣو د ݣووݣل من 2015
  3. 5-16